Dịch vụ QV Corp → Market intelligence

Dịch vụ Market intelligence là gì?

Dịch vụ Market intelligence là gì?

Market intelligent là dịch vụ mà công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt, thiết kế và cung cấp cho khách hàng những thông tin quan trọng để cân nhắc quyết định trong quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm, ra sản phẩm mới;  Doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp.