Dịch vụ QV Corp → Business matching - Tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh

Business mathcing - Tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh

Business mathcing - Tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh

Dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh (Business matching) là dịch vụ nghiên cứu thị trường, tìm đối tác phù hợp với các tiêu chí và yêu cầu của khách hàng đề ra. Các đối tác tiềm năng của khách hàng có thể là: Nhà cung ứng, người mua hàng, Nhà phân phối sản phẩm. Nguyên tắc của dịch vụ là tìm kiếm sự gắn kết đôi bên trên tinh thần hợp tác kinh doanh cùng có lợi.