Các mô hình phân tích và phát triển chiến lược ( Phần 2)

... ( tiếp theo)

II. Các phương pháp thu thập thông tin:

 1. Dữ liệu thứ cấp: có sẵn (desk research): là các nguồn thông tin có sẵn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, cần được hệ thống hóa để phục vụ cho các công cụ phân tích nói trên.
  1. Số liệu bên trong doanh nghiệp bao gồm: thông tin kế toán: doanh số, chi phí, lợi nhuận; Số liệu từ phòng marketing: số liệu về thị phần, mức độ nhận biết, mức độ hài lòng của khách hàng; Số liệu từ phòng kinh doanh: Danh sách khách hàng, doanh số bán của từng kênh phân phối, mức độ tăng trường về doanh số…..
  2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp: báo cáo của đối thủ cạnh tranh, của ngành, của các tổ chức chính phủ, báo cáo xuất nhập khẩu,..
 2. Dữ liệu sơ cấp (cần phải thu thập): là các dữ liệu thông tin thu thập được từ các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.
  1. Nghiên cứu định tính: bao gồm nghiên cứu chuyên gia hoặc thảo luận nhóm:
   1. Nghiên cứu chuyên sâu: đây là những thông tin thu thập từ nghiên cứu chuyên sâu với các chuyên gia am hiểu về ngành, hoặc thông tin thu thập phỏng vấn chuyên sâu từ đối thủ cạnh tranh, mục đích là khám phá ra các thông tin cần thu thập từ 3 mô hình phân tích chiến lược.
   2. Nghiên cứu thảo luận nhóm trực tiếp với các nhóm tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ.
  2. Nghiên cứu định lượng: là lượng hóa các thông tin thu thập từ nghiên cứu định tính, kết quả nghiên cứu định lượng rất quan trọng trong quá trình quyết định hoặc làm căn cứ để đưa ra các dự báo và xây dựng các mục tiêu kinh doanh.