Những quy tắc về đạo đức được áp dụng trong ngành nghiên cứu thị trường

Vì nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập thông tin một cách khách quan, phản ảnh sự kiện và bản chất của các vần đề cần nghiên cứu nhắm phân tích và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng, trên cơ sở thông tin khách hàng cần quyết định các vấn đề kinh doanh nhằm giảm thiểu rũi ro kinh doanh và gia tăng xác xuất thành công của chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Do đó tất cả các bên liên quan đến dự án nghiên cứu cần chú ý đến những quy định sau đây:

Đối với nhân viên nghiên cứu: Nhân viên nghiên cứu thị trường của công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt được yêu cầu đọc hiểu và cam kết áp dụng các vấn đề thuộc phạm vi đạo dức của ngành, phải suy nghĩ và thực hiện các công việc nghiên cứu một cách trung thực, khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp, bảo mật và công bằng nhằm thúc đẫy các dự án nghiên cứu thành công. Nếu vi phạm các vấn để thuộc phạm vi đạo đức của ngành buộc phải ngừng hợp tác với mọi hình thức với công ty.

Dữ liệu chính xác chỉ có thể có được khi tất cả các thành viên tham gia trong quá trình nghiên cứu cam kết về chất lượng.

Trưởng dự án phải đảm bảo rằng các nhân viên tham gia lấy mẫu, điều tra thực địa, xử lý dữ liệu, phân tích và các khía cạnh khác của nghiên cứu nhận được hướng dẫn chi tiết, thích hợp để các hoạt động được hoàn thành theo kế hoạch. Tài liệu cần được tạo và lưu giữ ở mỗi bước của dự án để các nhà điều tra tiếp theo có thể hiểu và nhân rộng các kết quả nghiên cứu.

Điều tra viên: phải là người tuân thủ các quy tắc đạo đức trong việc thu thập dữ liệu: trung thực thực hiện việc chon đúng đối tượng phỏng vấn, hỏi đúng bảng câu hỏi đã được hướng dẫn, không được bỏ sót câu hỏi, ghi nhận đúng câu trả lời của khách hàng, không được mớm thông tin hoặc can thiệp vào suy nghĩ và ý kiến của người được phỏng vấn.

Nhân viên phân tích

Trong quá trình phân tích dữ liệu và trình bày các phát hiện, các nhà nghiên cứu phải khách quan và để dữ liệu “tự nói lên”.Tính khách quan có nghĩa là các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu một cách vô tư và để ý kiến ​​và khuyến nghị của họ được hướng dẫn bởi kết quả của những phân tích đó, thay vì điều chỉnh các phân tích để hỗ trợ các giả thiết và thành kiến ​​đã định trước. nghiêm cấm làm sai lệch dữ liệu hoặc bỏ sót dữ liệu hợp lệ trong quá trình phân tích.

Trong báo cáo nghiên cứu phải có những thông tin cần thiết sau đây:

 • Xác định tổ chức nghiên cứu và khách hàng tài trợ mà dự án được thực hiện
 • Mục tiêu của nghiên cứu
 • Ngày thu thập dữ liệu
 • Mẫu - Tất cả các nghiên cứu dựa trên mẫu (định tính và định lượng) phải nêu các thông số của thiết kế mẫu được sử dụng. Chúng bao gồm thông tin về:
 • Dân số mục tiêu (của đối tượng nghiên cứu)
 • Thiết kế xác suất hoặc phi xác suất, với các chi tiết cụ thể về phương pháp lựa chọn, chẳng hạn như ngẫu nhiên đơn giản, nhiều giai đoạn, v.v.
 • Tỷ lệ dân số ước tính của các phần tử hoặc phân đoạn mẫu
 • Khung lấy mẫu và mức độ bao phủ dân số ước tính
 • Cỡ mẫu
 • Tỷ lệ hợp tác và hoặc phản hồi, nếu thích hợp
 • Biên độ sai số trên tổng số mẫu và các phân đoạn quan tâm chính (đối với thiết kế xác suất)
 • Gắn trọng số: (nếu có): phương pháp gắn trọng số nào được sử dụng để cân bằng mẫu và hoặc dự báo dân số.
 • Phương pháp thu thập dữ liệu:
  • Phương pháp tuyển dụng, bao gồm các giao thức liên hệ với người trả lời và thủ tục lựa chọn.
  • Bảng câu hỏi mẫu, hướng dẫn thảo luận, tài liệu hỗ trợ, v.v.
 • Phân tích:
  • Mô tả (các) đơn vị phân tích
  • Quy trình làm sạch dữ liệu
  • Các phép tính toán học hoặc thống kê hoặc các bài kiểm định có ý nghĩa (nếu có)
  • Hạn chế về phương pháp luận.
 • Không trình bày sai về trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng hoặc nguồn lực trong việc thực hiện nghiên cứu.

Đối với khách hàng: phải được tư vấn các giải pháp nghiên cứu một cách khoa học phù hợp với nguồn lực mà công ty có thể đáp ứng, đồng thời phải thông báo những điểm hạn chế của giải pháp nhằm giúp khách hàng cân nhắc lựa chọn phương pháp và cân nhắc trong quá trình sữ dụng các số liệu nghiên cứu.

 Kết quả nghiện cứu phải phản ánh đúng sự kiện và bản chất của vấn đề. Nhà nghiên cứu không vì lợi ích cá nhân hay phụ thuộc vào các tác nhân bên ngoài nhằm làm lệch kết quả nghiên cứu.

Không đút lót hối lộ, không đưa ra chi phí dưới giá thành để thuyết phục khách hàng tham gia dự án nghiên cứu, tất cả các chi phí nghiên cứu đều được tính toán dựa trên các công việc trong quá trình nghiên cứu một cách minh bạch, công bằng và hợp lý.

Phải thực hiện công việc đúng như quy định trong thỏa thuận với khách hàng. Không thể thay đổi đối với nội dung công việc, phương pháp thực hiên, kế hoạch dự án, v.v. nếu không có sự cho phép rõ ràng của khách hàng. Khách hàng được phép tham gia trong trong qua trình nghiên cứu nhằm kiểm tra chất lượng của dự án.

Cam kết giữ bí mật tất cả các tài liệu kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu, thông tin kinh doanh và báo cáo nghiên cứu của khách hàng. Kết quả nghiên cứu là tài sản của khách hàng, công ty nghiên cứu không được tiết lộ và chia sẽ cho một bên thứ 3, khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.

Khi tiến hành nghiên cứu thứ cấp, hãy thông báo cho khách hàng về nguồn của dữ liệu nghiên cứu thứ cấp và không được trình bày sai thành dữ liệu chính.

Trong trường hợp chia sẽ công việc hoặc kết hợp thực hiện công việc của dự án cho một công ty hoặc tổ chức bên ngoài, công ty cần thông báo và được cho phép của khách hàng trước khi thực hiện.

Đối với người trả lời nghiên cứu :  Nhân viên nghiên cứu giới thiệu về dự án nghiên cứu, mục tiêu và nội dung, địa điểm và thời gian nghiên cứu để người trả lời tự nguyện tham gia nghiên cứu, không được áp dụng mọi hình thức để lôi kéo ép buộc người trả lời tham gia nghiên cứu một cách miễn cưởng. Các câu hỏi nghiên cứu chỉ được thực hiện sau khi người tham gia nghiên cứu đồng ý tham gia nghiên cứu. Họ có quyền rút lại sự đồng ý trong bất kỳ thời điểm nào trong quá trình nghiên cứu.

Người tham gia nghiên cứu phải được đối xữ một cách tôn trọng và chuyên nghiệp, phải được tôn trọng các quyền của họ kể cả quyền từ chối tham gia nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu nếu cần phải thu âm và quay phim người tham gia nghiên cứu sẽ được thông báo, và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của họ.

Tất cả các thông tin cá nhân của người tham gia nghiên cứu phải được bảo mật không được tiết lộ cho bên tứ ba. Trong trường hợp khác phải được sự đồng ý của đáp viên. Không được sử dụng thông tin đáp viên để bán hàng, tiếp thị hoặc thăm dò ý kiến.